+90 544 392 06 78
info@enerjietutraporu.com

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, israfının minimize edilmesi, enerji ekonomisinin hafifletilmesi ve çevrenin korunması amacı taşıyan 2007 yılında hazırlanmış bir kanundur. Yayım tarihinden itibaren 4 defa kanun maddelerinde değişiklik yapılmış olup en son değişiklik tarihi ise 28.02.2019’tur. Enerji Verimliliği Kanunu 20 maddeden oluşan bir kanun olup, 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu 25. Madde ile aratılan ve ulaşılmak istenen bilginin enerji verimliliği kanunu maddelerinin biri değildir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği binalarda enerji verimliliğini artırmak ve enerji israfının önlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir yönetmeliktir. Yönetmelik kapsamında: Binanın enerji kullanımını etkileyecek projelerde (mekanik, elektrik ve aydınlatma vb.) ve enerji kimlik belgesi hazırlamasına ilişkin hesaplama algoritmalarına, standartlara ve performans kriterlerine, enerji kimlik belgesi düzenlenmesi ve bu alandaki denetim faaliyetlerini ve yetkilendirmelerine, enerji ihtiyacının kojeneresyon ve yenilebilir kaynaklardan sağlanmasına, ülkedeki bina envanterinin oluşturulması ve toplumdaki enerji kültürü ve bilincinin artırılması faaliyetlerine, korunmasın gereken kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, binanın siluetinin bozmayacak enerji verimliliği artırıcı uygulamaların yapılmasına ilişkin iş ve işlemler vardır.

Enerji tüketimi yüksek bina veya endüstriyel işletmelerde belli bir periyotta yapılması zorunlu enerji verimliliği ve tasarruf noktalarını belirlemek için ölçüm ve hesaplamalar sonucunda bakanlıkça belirlenmiş bir formata göre hazırlanan rapordur.

Zorunlu olan enerji etütlerini yaptırmayan bina yönetimleri veya işletme yönetimlerine 34.201,00 Türk lirası ile 171.050,00 Türk lirası arasında cezalar uygulanmaktadır.

Enerji etüdü sonrası verimlilik artırıcı projelerde veya bakanlık ile yapılan gönüllü anlaşmalarda devlet desteği vardır.

Enerji etüt başvurusunda sonra sizlerden alacağımızı bilgiler doğrultusunda gerekli planlamaları yapıp işletmenizde 2-5 gün arası süren ölçümler yapıp çalışmalara başlıyor ve enerji etüt raporunuzu en geç bir ay içerisinde tamamlayıp size gönderiyoruz.

Enerji etüdü proses bilgisine, tep tüketimine ve metrekare bilgisine göre fiyatı farkı hesaplanan bir hizmettir. Ancak piyasada metrekare başı ortalama bir lira gibi bir rakam baz alınmaktadır.

İşletmenizde ekipmanlar üzerinde ölçüm yapılarak enerji etüdü başlanır. Yapılan ölçümler sonrasında verimlilik için tespit edilen noktalar ile alakalı hesaplamalar yapılır ve rapor haline getirilmesi ile tamamlanır.

Enerji etüdü toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi en az 500 TEP olan ticari binalar ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan kamu binaları ve yıllık enerji tüketimi en az 1000 TEP olan endüstriyel işletmeler için zorunludur.

Enerji etüt raporu, bina enerji etüt veya sanayi enerji etüt sertifikasına sahip mühendisler tarafından hazırlanır.

Enerji etüt raporunun geçerlilik süresi binalar için yedi yıl, endüstriyel işletmeler için ise dört yıldır.

Alım, satım ve kiralama işlemleri yapamazsınız.

Enerji kimlik belgesi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alınması zorunlu bir belgedir. Enerji kimlik belgesi olmadan alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamamaktadır.

Satın almak veya kiralamak istediğinin binanın enerji performans sınıfına bakarak faturalarınızda ne kadarlık bir rakam ödeyeceğinizi önceden kestirebilmektir. Beyaz eşya alırken enerji sınıfına bakıp nasıl ki “A++” olan sınıfları tercih ediyor isek bina alırken de aynısı yapmalıyız, enerji performansı düşük olan binaları almamalıyız.

Mimari proje, yapı ruhsatı.

Hayır, zorunlu değildir. Enerji kimlik belgesi binanızın mevcut durumunu gösteren bir belgedir ve almak için yalıtım yaptırmanıza gerek yoktur.

E-devlet üzerinden “enerji kimlik belgesi sorgulama” yazıp arattığınızda gelen portal üzerinden belge numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.

Enerji kimlik belgesi aynı buzdolabındaki enerji sınıflarında olduğu gibi binanızın enerji performansının gösteren bir belgedir. Eğer “A” sınıfı bir binada oturuyor iseniz bu binanızın iyi yalıtımı olduğunu gösterir. Enerji performans sınıfı “G” olan bir binada oturuyorsanız bu binanızın yalıtımının yetersiz olduğu anlamına gelir.

Enerji kimlik belgesi için son tarih 1 Ocak 2020 tarihidir.

Fiyat firmalara göre farklılık gösterebilir ama ortalama daire başı 30 lira ile 50 lira arasında değişmektedir.

Bu Yönetmeliğin amacı; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik gerçek veya tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik genel olarak; enerji verimliliğine yönelik çalışmaların yönlendirilmesi, enerji verimliliği danışmanlık sertifikası almak isteyen tüzel kişilerin yetkilendirilmesi, enerji yöneticilerinin görev ve sorumlulukları ve enerji etüt destekleri hakkında yayımlanmış bir yönetmeliktir. Sektörde daha çok Enerji Verimliliği Yönetmeliği olarak da bilinir.

Etüt proje sertifikasına sahip bir mühendis ise hazırlayabilir aksi halde hazırlayamaz.

Enerji yöneticiliği eğitimini tamamladıktan sonra bakanlığın sınavına girip min. 70 puan alındıktan sonra belgeyi almaya hak kazanırsınız.

Eski bina diye tabir edilen yapılar ruhsat tarihi 2011 öncesi olan binalardır ve bu binaların da enerji kimlik belgeleri almaları zorunludur.

Mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir

Bakanlığın taslak olarak hazırlamış olduğu örnek enerji etüt rapor formatını indirebilirsiniz.